Nova composició comissions supervisió i control

4 de febrer de 2015.- En compliment del que estableixen els articles 529 quaterdecies i 529 quindecies de la Llei de Societats de Capital, introduïts per la Llei 31/2014, de 3 de desembre, el consell d'administració d'Ercros ha aprovat els següents canvis en la composició de les comissions de supervisió i control:

Comissió d’auditoria:

El Sr. Eduardo Sánchez Morrondo, conseller independent, ha estat nomenat vocal de la comissió d'auditoria en substitució del Sr. Antoni Zabalza Martí, conseller executiu.

La nova composició de la comissió d'auditoria és la següent:

- Sr. Lluís Fernández-Goula Pfaff, conseller independent, president.
- Sr. Eduardo Sánchez Morrondo, conseller independent, vocal.
- Sr. Laureano Roldán Aguilar, conseller extern enquadrat en la categoria “d’altres”, vocal.

Comissió de nomenaments i remuneració:

El Sr. Lluís Fernández-Goula Pfaff, conseller independent, ha estat nomenat vocal de la comissió de nomenaments i remuneració.

La nova composició de la comissió de nomenaments i remuneració és la següent:

- Sr. Eduardo Sánchez Morrondo, conseller independent, president.
- Sr. Ramón Blanco Balín, conseller independent, vocal.
- Sr. Lluís Fernández-Goula Pfaff, conseller independent, vocal.

Per la seva composició, les dues comissions compleixen la Llei de Societats de Capital, segons la qual tant la comissió d'auditoria com la de nomenaments i remuneració han d’estar compostes exclusivament per consellers no executius, dos dels quals, almenys, han de ser consellers independents. La presidència ha de recaure en un conseller independent.


 Decarregar document

 

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.