Política de retribució a l’accionista

Barcelona
El consell d'administració d'Ercros presentarà per a la ratificació de la junta general ordinària d'accionistes, que està previst celebrar el 22 de juny en primera convocatòria i, de no concórrer el quòrum necessari, el 23 de juny, en segona convocatòria, la present Política de retribució a l'accionista d'Ercros, S.A. amb càrrec als beneficis dels propers quatre exercicis.La Política de retribució a l'accionista està d'acord amb els articles 273 i següents de la Llei de Societats de Capital, l'article 38 dels estatuts socials d'Ercros i amb les recomanacions que guien el bon govern corporatiu.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.