Recomanació del consell d'administració d'Ercros de votar en contra dels punts 13è, 14è i 15è de l'ordre del dia de la junta ordinària d'accionistes, proposats per un grup d'accionistes

Barcelona
A l'efecte de facilitar la presa de decisió sobre el sentit del vot d'aquells accionistes que desitgin participar a la junta general ordinària d'accionistes d'Ercros, el consell d'administració exposa a continuació les raons en què basa la seva recomanació de votar en contra de les propostes d'acord formulades per un grup d'accionistes posseïdor del 3,06% del capital social (en endavant "grup d'accionistes"), que es concreten en els punts 13è, 14è i 15è de l'ordre del dia de l'esmentada junta ordinària, convocada pel consell per al 29 de juny del 2015 en primera convocatòria i el 30 de juny del 2015 en segona convocatòria.


 Descarregar document

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.