Rectificació fet rellevant número 267544

Barcelona 6 de juliol de 2018. - Advertida una errada tipogràfica en el fet rellevant número 267544 publicat el dimecres 4 de juliol de 2018, s’informa de la següent rectificació:En el tercer paràgraf de l'esmentat fet rellevant, on diu "executar la reducció de capital social en la quantia de 932.897 euros" ha de dir "executar la reducció de capital social en la quantia de 930.897 euros".

Aquesta informació ha estat publicada avui al Butlletí Oficial del Registre Mercantil («Borme») i a la pàgina web corporativa d’Ercros («www.ercros.es»).


 Descarregar documentErcros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.