Resposta del consell d'administració sobre l'OPA de Bondalti

Capital social
Barcelona

En referència a la sol·licitud d'autorització d'una oferta pública d'adquisició voluntària pel 100% del capital social de la Societat, a un preu de 3,60 euros per acció (l'"Oferta") presentada el dia 5 de març de 2024 per Bondalti Ibérica, S.L.U (l'"Oferent"). Els termes i condicions de l'Oferta es descriuen en la comunicació d'informació privilegiada publicada per l'Oferent en aquesta data amb el número de registre 2.154.

Fem constar que el consell d'administració d'Ercros no tenia coneixement previ de l'Oferta i que, per tant, es tracta d'una Oferta no demanada ni consensuada prèviament amb la Societat.

El consell d'administració i l'equip directiu d'Ercros continuaran gestionant els negocis de la Societat diligentment en el curs ordinari de la seva activitat, vetllant per l'interès social i amb ple respecte de les obligacions establertes per la normativa aplicable.

Així mateix, el consell d'administració està en procés de nomenar un assessor financer i un assessor legal, per assistir-lo durant el procés de l'Oferta en el millor compliment dels seus deures i la salvaguarda dels interessos dels accionistes de la Societat.

Finalment, el consell d'administració, amb l'assistència dels seus assessors financer i legal, es pronunciarà en el moment oportú sobre l'Oferta, una vegada autoritzada per la Comissió Nacional del Mercat de Valors i dins del termini previst en la normativa d'aplicació.
 

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada