Sol·licitud d'autorització a la CNMV de l'OPA de Bondalti

Capital social
Barcelona

Sol·licitud d'autorització a la CNMV de l'OPA de Bondalti

Bondalti Ibérica, S.L.U. formula una oferta pública d'adquisició, de caràcter voluntari, sobre la totalitat de les accions d'Ercros, SA, representatives del 100% del seu capital social, de conformitat amb els termes i condicions que es descriuen a la sol·licitud d'autorització i al fullet explicatiu de l'oferta adjunt a aquesta sol·licitud.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada

Capital social
Barcelona,
Capital social
Barcelona,