Declaració de privacitat per a accionistes

Si ets accionista d'Ercros, aquesta és la declaració de privacitat que s'ajusta a tu

Declaració de privacitat per a accionistes (en castellà)

Protecció de dades personals per als accionistes

En virtut de la legislació aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, Reglament europeu de protecció de dades (RGPD 2016/679) i normativa de desenvolupament, s'informa els accionistes de l'existència d'un tractament automatitzat, amb les dades de caràcter personal facilitats pels accionistes o per les entitats bancàries, societats i agències de valors en les quals aquests accionistes tinguin dipositades les seves accions, a través de l'entitat legalment habilitada per a la gestió del registre d'anotacions. La finalitat d'aquest tractament és la gestió i administració de les dades dels accionistes, i en el seu cas els dels seus representants, així com la deguda informació i comunicació a l'inversor.

Ercros S.A., en la seva condició de responsable del tractament, informa de l'adopció de les mesures de seguretat legalment exigides en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers, garantint la confidencialitat de les dades personals. La custòdia dels documents generats, per un període no inferior a cinc anys.

Ercros S. a. es reserva la potestat de comunicar a les autoritats competents les dades personals i qualsevol altra informació que estigui en la seva poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat a les disposicions legals i reglamentàries aplicades, així com previ requeriment judicial. En la nostra gestió de la informació d'accionistes no existeix transferència internacional de dades ni es realitza de forma anonimitzada l'elaboració de perfils a partir de la informació subministrada pel propi interessat.

Els titulars podran exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de dades i oposició a través de les següents vies:

  • Dirigint una comunicació per escrit al domicili social d'Ercros S.A., indicant: “A l'atenció del responsable de privacitat - Exercici de drets”, o
  • A través del correu electrònic: privacidad@ercros.es.