ISO 14064

Ercros quantifica i verifica les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle conforme a la norma ISO 14064

Ens dotem d'eines per a lluitar contra el canvi climàtic

Ercros, com a organització, quantifica, monitora, informa i verifica les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle d'acord amb la norma UNE–EN–ISO 14064-1:2018. Ercros està certificada amb aquesta norma des de 2012 i la renova cada any després de superar l'auditoria d'una empresa externa certificadora.

L'abast de la verificació inclou les activitats que Ercros desenvolupa en totes les seves fàbriques i en la seu social, i abasta les emissions de CO2 directes i indirectes imputades a conseqüència de la compra d'energia elèctrica i tèrmica per al seu ús propi.

La certificació vigent ha estat expedida per Aenor Internacional, l'associació espanyola de normalització i certificació.

Chimeneas con humo

Certificat ISO 14064 d'Ercros

Logo AENOR ISO 14064

Verificació de les emissions de CO2

HCO-2012/0014 (en castellà)