Aranjuez no pateix cap accident laboral entre el seu personal

Aranjuez,
La fàbrica d’Ercros a Aranjuez, on treballen més de 200 persones, el 2019 no va patir cap accident entre el seu personal propi i va reduir un 7% el seu índex general d’accidents –que mesura els accidents entre el personal propi i extern (amb i sense baixa) per cada milió d’hores treballades– respecte de 2018. Respecte de la mitjana dels darrers cinc anys, la reducció ha assolit el 30%.

En protecció ambiental, el centre d’Ercros a Aranjuez ha reduït un 11,5% el seu índex d’emissions, que mesura les substàncies emeses a l’aire i a l’aigua i els residus generats. Aquesta reducció assoleix el 16% si la comparem amb la mitjana dels darrers anys.


Ercros aranjuez

 

L’índex de qualitat de la fàbrica –que mesura el número de tones de productes afectats per reclamacions dels clients sobre el número de tones venudes– va millorar un 2,5% respecte de l’any anterior.

La fàbrica d’Aranjuez pertany a la divisió de farmàcia d’Ercros i es dedica a la producció i comercialització de principis actius farmacèutics (matèries primeres i productes intermedis), principalment de la gama dels antibiòtics; entre ells destaca l’azitromicina, que està especialment indicada per a combatre infeccions a les vies respiratòries, el que va fer que fos molt demandada pel sistema sanitari durant la pandèmia del COVID-19.

El 2019, en el conjunt d’Ercros l’índex de freqüència general d’accidents es va reduir un 36% respecte de 2018 i es va situar en el valor més baix dels darrers 10 anys.

La fàbrica d’Ercros a Aranjuez té homologat el seu sistema de gestió del medi ambient, segons la norma ISO 14001; de la qualitat, segons la norma ISO 9001; i de la prevenció, segons la norma OHSAS 18001 (en procés de migració a la ISO 45001).

L’acompliment d’Ercros en totes les vessants de la sostenibilitat li ha valgut la classificació Platinum atorgada pel ràting internacional EcoVadis, a l’obtenir una puntuació de 77 sobre 100, amb aquesta puntuació Ercros es situa en aquest ràting entre l’1% de les companyies amb millor acompliment en criteris ambientals, socials i de govern corporatiu (ESG, per les seves sigles en anglès).