Ercros posa en marxa el Pla 3D

Diversificació, Digitalització, Descarbonització

Barcelona,
 • L’estratègia que el Pla 3D defineix s’assenta sobre tres dimensions: Diversificació, Digitalització i Descarbonització.
 • L'estratègia consisteix en transformar Ercros en una empresa sostenible al llarg del temps. Sostenible per la diversificació de la seva estructura productiva, que li permetrà esmorteir la volatilitat cíclica pròpia del sector químic. Sostenible per la transformació digital i automatització dels seus processos, que la farà més competitiva. I sostenible per l'adequació de les seves prestacions mediambientals als requeriments oficials europeus i espanyols per frenar el canvi climàtic.
 • Les tres dimensions donen resposta a tres reptes fonamentals:
  • Diversificació: Decisiva per guanyar estabilitat al llarg del cicle econòmic.
  • Digitalització: Avui l’única manera duradora de fer un salt rellevant en matèria de modernització i augment de productivitat.
  • Descarbonització: Una obligació indefugible per a una empresa química responsable amb el medi ambient i disposada a contribuir a frenar el canvi climàtic.
 • El Pla 3D conté 20 projectes. En el període 2021-2025 s’invertiran 69 milions d’euros que, en termes acumulats, tindran un efecte addicional sobre l’ebitda de 63 milions d’euros.
 • L’abast d’alguns projectes de digitalització, donat el procés de canvi de gestió i organització que impliquen, i d’altres de descarbonització, donat l’horitzó temporal dels seus objectius, transcendeix aquest període i s’estén fins a 2029. Per al període 2026-2029 es preveu, com a conseqüència del Pla 3D, una inversió addicional de 23 milions d’euros, amb un efecte sobre l’ebitda que es suma al provinent dels projectes del primer període i que genera en termes acumulats 131 milions d’euros.
 • Les xifres totals estimades del període estès 2021-2029 són, per tant, les següents: inversió acumulada, 92 milions d’euros; i ebitda addicional acumulat, 194 milions d’euros.
 • El pla es finançarà amb recursos generats internament. L’obtenció d’ajuts públics europeus i altres permetrà accelerar el procés.
 • La premissa és que l’execució del pla no posi en risc la solvència financera de la companyia (el capex màxim anual es fixa en 30 milions d’euros) ni la remuneració a l’accionista.