Franca recuperació d’Ercros el quart trimestre del 2020

Ercros recupera els nivells pre covid-19 de tones venudes i facturació

Barcelona,
  • Ercros recupera en el quart trimestre de 2020 els nivells pre covid-19 de tones i facturació, i millora la previsió d’ebitda avançada el 13-11-2020.
  • Tot i la forta crisi econòmica associada a la covid-19, la caiguda de l'ebitda d'Ercros ha estat de només el 18%.
  • La baixada de preus i volums de venda s'ha vist en gran mesura compensada per la reducció del preu dels aprovisionaments i subministraments.
  • Fins i tot en un entorn econòmic clarament advers, Ercros manté una sòlida situació financera: té 72 milions d'euros de liquiditat; ha incrementat de forma significativa el seu flux de caixa lliure; i ha reduït el seu deute financer net.
  • El benefici per acció d'Ercros el 2020 va ser inferior al mínim requerit per la política de remuneració a l'accionista, raó per la qual, tot i havent complert els altres dos requeriments, i d'acord amb els criteris fixats a la política, no és possible remunerar l'accionista amb càrrec al benefici de 2020.
  • Aquesta circumstància, motivada per l'impacte negatiu de la covid-19, és excepcional. No hauria de posar en dubte els efectes positius de la política de retribució a l'accionista, ni el compromís d'Ercros per tornar a retribuir l'accionista. En el període 2016-2020, Ercros ha retribuït a l'accionista amb 60,4 milions d'euros, dels quals 21,2 milions corresponen a dividends i 39,2 milions a recompra d'accions. D'altra banda, el consell d'administració d'Ercros, en la reunió del 19 de febrer, alhora que posa de manifest la impossibilitat de retribuir l'accionista amb càrrec al benefici de 2020, acorda reprendre la recompra d'accions (a partir de l’1 de març, sota el cinquè programa de recompra encara vigent) per a la seva amortització com a part de la remuneració a l'accionista amb càrrec al benefici de 2021.
  • La recuperació observada en el quart trimestre de 2020 es mantindrà en el primer trimestre de 2021 i previsiblement també a la resta de l'any. Aquesta previsió es basa: (i) en l'augment gradual de la demanda associat a la recuperació econòmica; (ii) en la prolongació de la bonança del PVC, a causa de l'increment d'obra pública i als ajuts a la construcció a recer dels fons europeus; i (iii) en l’esperable avançament de la recuperació del preu de la sosa, motivat pels efectes la intensa onada de fred sobre la indústria química de la costa nord-americana del Golf. Tot això, naturalment, subjecte a la incertesa que la persistència de la pandèmia encara imposa.

 

Comptes de pèrdues i guanys dels exercicis 2020 i 2019