Període mitjà de pagament a proveïdors

A 31 de desembre de 2023, el període mitjà de pagament a proveïdors era de 46,64 dies

Informe sobre el compliment de la Llei de morositat (en castellà)

Termini de pagament a proveïdors

Període mitjà de pagament: (creditors mitjans de l'exercici ÷ costos d'explotació) × 365