Ercros dobla el benefici fins als 6 milions d’euros

Barcelona
El benefici d'Ercros en els nou primers mesos del 2015 ha pujat a 5,88 milions d'euros, un increment del 104% respecte dels 2,88 milions d'euros obtinguts en el mateix període de l'any anterior. Aquesta dada confirma la solidesa del procés de recuperació dels mercats en què opera la companyia.En aquest període, la xifra de negocis ha augmentat un 1,2% al passar de 465,07 milions d'euros el 2014 a 470,76 milions d'euros el 2015. Les principals raons d'aquesta millora són el significatiu augment tant del volum de vendes com del preu dels productes de la Divisió de Farmàcia, fonamentalment a causa del favorable tipus de canvi euro/dòlar, i l'increment del volum de vendes de PVC, com a conseqüència de la recuperació de l'activitat d'aquest mercat durant l'època estival.

Entre els nou primers mesos del 2015 i els corresponents del 2014, les despeses han pujat un 1,3%. La major variació en aquest capítol correspon a les despeses d'explotació, que recullen l'augment del 14% de la factura elèctrica equivalent a 8,39 milions d'euros. Aquest significatiu augment de costos ha quedat en part compensat pel bon comportament dels aprovisionaments, que han disminuït un 5,7% empesos, principalment, pel baix preu del etilè i del metanol. Les despeses de personal no han experimentat pràcticament cap variació en aquest període.

Aquest escenari ha comportat una millora del 14,9% en el resultat brut d'explotació (ebitda) ordinari, que dels 22,18 milions d'euros registrats fins al 30 setembre del 2014 ha passat als 25,48 milions d'euros en els nou primers mesos del 2015, un augment de 3,12 milions d'euros.

L’important augment de l'ebitda ordinari ha comportat una clara millora del marge mitjà de la companyia. Entre el tercer trimestre del 2014 i el corresponent del 2015, la ràtio de l'ebitda sobre les vendes ha passat del 4,8% al 5,4%.

La millora de l'ebitda comentada, juntament amb l'estabilitat de les amortitzacions i la disminució del 23,1% dels resultats financers -afavorits per la revaloració del dòlar respecte de l'euro-, expliquen el benefici en els primers nou mesos de l'any que, com s'ha dit, ha arribat a 5,88 milions d'euros, 3 milions més que en el mateix període del 2014.

Comparant l'anàlisi econòmica del balanç entre el 31 de desembre del 2014 i el 30 de setembre del 2015, s'observa una disminució en els actius no corrents de 9,53 milions d'euros, per la contenció de les inversions, i un augment del capital circulant de 6,78 milions d'euros, per les majors vendes.

L'augment del patrimoni net de la societat en 6,47 milions d'euros és conseqüència dels beneficis obtinguts. D'altra banda, la reducció del deute financer net en 10,84 milions d'euros es deu al major saldo de tresoreria originat per la generació de caixa de les activitats de l'empresa. Al tancament del tercer trimestre del 2015, el deute financer net era de 88,68 milions d'euros.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.