Nota de resultats de l'exercici 2021

Informació financera
Barcelona

Ercros tanca amb un ebitda de 86 milions i un benefici de 43 milions

  • El benefici de l’exercici 2021 va pujar a 43 milions d’euros, gairebé set vegades més gran que el que es va assolir el 2020.

  • Com a conseqüència, la retribució a l’accionista amb càrrec a aquest exercici serà la més alta donada per Ercros: 21,5 milions d’euros entre el dividend en efectiu (8 cèntims i mig d’euro per acció) i l’import dedicat a la recompra d’accions pròpies per amortitzar-les.

  • L’ebitda ajustat del 2021 va ser 86 milions d’euros, un 70% superior a l’obtingut el 2020.

  • Tot i el fort augment del cost de les energies, matèries primeres i transport, la fortalesa de la demanda ha permès que l’augment del preu mitjà dels productes venuts per Ercros hagi superat de manera clara l’augment del cost variable unitari. La conjunció d’una presència activa de la companyia als mercats químics, juntament amb el manteniment d’una alta taxa d’ocupació de les plantes de producció, és la clau dels resultats obtinguts el 2021.

  • Ercros va reduir el deute en 19 milions d’euros , situant-lo, el 31 de desembre de 2021, en 66 milions d’euros. Ercros manté una sòlida situació financera i disposa de 139 milions d’euros de liquiditat.

  • Amb la cautela que exigeix la situació internacional dels mercats energètics, esperem que la primera meitat del present exercici continuïn les pautes observades al llarg del segon semestre del 2021. Per a la segona meitat d’aquest any la visibilitat és menor, raó per la qual és difícil avançar una previsió més concreta.

 

Compte de pèrdues i guanys dels exercicis 2021 i 2020

 

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada

Informació financera
Barcelona,
Informació financera
Barcelona,
Informació financera
Barcelona,