Nota de resultats de l'exercici 2023

Informació financera
Barcelona

La sentència del Tribunal Constitucional sobre la limitació de compensació de bases imposables negatives eleva el benefici d'Ercros a 28 milions

  • En l'exercici 2023, Ercros ha obtingut una contribució de 231 milions, un ebitda de 48 milions i un benefici de 28 milions.
  • El benefici de l'exercici es deu, en una part molt significativa, a l'efecte de la sentència del Tribunal Constitucional sobre el Reial Decret Llei 3/2016, que afegeix 26,1 milions d'euros al resultat inicial d'1,5 milions.
  • El reduït resultat inicial és conseqüència d'un entorn de baixa demanda de productes químics a tota Europa, amb mercats molt volàtils i sotmesos a una forta competència. El dràstic augment de costos energètics i matèries primeres que la guerra a Ucraïna va provocar el 2022 segueix distorsionant el funcionament de les economies europees, malgrat la seva moderació el 2023.
  • En tot cas, Ercros manté una sòlida situació financera, amb 149 milions d'euros de liquiditat; seguirà executant el Pla 3D per tal d'avançar en la digitalització i descarbonització dels seus processos i operacions; mantindrà la seva presència als mercats on opera; i aprofitarà les oportunitats que se li presentin per defensar els seus marges. 
  • Ercros repartirà un dividend amb càrrec als resultats de 2023 de 7 cèntims d'euro per acció i recomprarà accions pròpies per a la seva amortització fins a un pay out total igual al 32,5% del benefici de 2023.

Compte de pèrdues i guanys dels exercicis 2023 i 2022

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada

Informació financera
Barcelona,
Informació financera
Barcelona,
Informació financera
Barcelona,