Model de negoci

Ercros està diversificada en tres segments d'activitat, cadascun amb el seu propi model de negoci i els seus productes i mercats

Logo del pla d'inversions Pla 3D en català
Presentació del Pla 3D (en castellà)

Objectius estratègics d'Ercros

Encara que cada divisió té el seu propi model de negoci, que es defineix en funció dels processos de producció i els mercats dels productes de la seva cartera, les tres divisions comparteixen els següents objectius estratègics:

 • Aconseguir un grup químic eficient, sanejat i rendible, amb presència internacional rellevant i amb instal·lacions productives, industrialment integrades, de dimensió europea i situades en ubicacions eficients.
 • Oferir productes d'alt rendiment amb majors avantatges comparatius i major expectativa de creixement.
 • Aplicar bones pràctiques ASG (ambientals, socials i de governança) en la seva organització, processos i operacions.

Ercros defineix la seva estratègia en plans pluriennals. En l'actualitat, està vigent el Pla 3D, que abasta el període 2021-2029. Aquest pla persegueix transformar Ercros en una empresa sostenible i s'assenta en tres dimensions: diversificació, digitalització i descarbonització.

Inversions Plan 3D
Construcció de la planta d'extracció biològica a Aranjuez
Noves instal·lacions a la fàbrica de Vila-seca I
Calderes de vapor de la fàbrica de Vila-seca I
La nueva planta de clorito sódico de Ercros, a pleno funcionamiento
La nova planta de clorit sòdic de Sabiñànigo, a ple funcionament
Esquema del procés productiu de la divisió de derivats del clor

El negoci dels derivats del clor

El clor és el nexe comú de la divisió de derivats del clor. Clor, sosa càustica i hidrogen s'obtenen simultàniament en el mateix procés de producció, a partir de clorur sòdic (sal comuna) i electricitat, en una relació d'1 tona de clor per 1,12 tones de sosa i l'equivalent a 28 kg d'hidrogen. Aquest conjunt es coneix com a unitat electrolítica (ECU).

La major part del clor que produeix Ercros es destina a fabricar derivats del clor, el principal dels quals és el PVC. Altres derivats són l'hipoclorit sòdic, l'àcid clorhídric i les tabletes per al tractament de l'aigua de piscines.

Els reptes de la divisió són:

 • Continuar avançant en la reducció de la petjada de carboni dels nostres productes.
 • Augmentar el pes dels productes de major valor afegit i amb mercats en expansió.
 • Diversificar el portfoli de la divisió amb nous productes.
Tabletes bicapa per al tractament de l'aigua de piscines
Tabletes bicapa per al tractament de l'aigua de piscines
Esquema del procés de producció del formaldehid

El negoci de la química intermèdia

El formaldehid és el producte central de la divisió de química intermèdia i el metanol la seva principal matèria primera. Un 80% del formaldehid produït es destina a fabricar derivats, tant líquids com sòlids. Els productes sòlids (paraformaldehído, polioles i compostos per emmotllar) suposen sobre el 65% de la facturació del negoci, tenen un major valor afegit que els líquids i el seu mercat és de dimensió mundial.

Els reptes d'aquest negoci són:

 • Mantenir l'aposta per la descarbonització progressiva dels processos.

 • Continuar augmentant la qualitat i estàndard de servei dels productes.

 • Diversificar el portafolio actual.

Vista nocturna de la fàbrica de Tortosa
Vista nocturna de les plantes de formaldehid de la fàbrica de Tortosa
Esquema de fabricació biològica
Esquema de fabricació de la fosfomicina

El negoci dels principis actius farmacèutics

L'activitat de la divisió de farmàcia se centra en la producció de matèries primeres i principis actius farmacèutics (API, Active Pharmaceutical Ingredient), principalment de la família dels antibiòtics. 

L'especialitat de la divisió de farmàcia és la fabricació biològica però també produeix per síntesi química i fabrica productes estèrils. 

El mercat exterior té un important pes en aquesta divisió; superior al 90% de les vendes.

Els reptes d'aquest negoci són:

 • Ampliar la cartera de productes.

 • Respondre a les exigències de qualitat dels clients i organismes reguladors.

 • Augmentar la competitivitat dels nostres productes.

Fermentadors de la fàbrica d'Aranjuez
Torres de fermentació industrial de la fàbrica d'Aranjuez