Creixement de vendes i estrenyiment de marges en el 1r trimestre

Barcelona,

El primer trimestre de 2019 s’ha caracteritzat per un creixement de les vendes a l’hora que per un estrenyiment de marges a causa de la baixada dels preus dels productes comercialitzats i l’augment del cost de les matèries primeres.

Les vendes d’Ercros en aquest trimestre han assolit els 172,91 milions d’euros, un 4,5% més que les del primer trimestre de 2018. Aquest augment es deu fonamentalment a l’augment de la producció després de l’entrada en funcionament de les ampliacions de capacitat dutes a terme, particularment en el cas de la sosa càustica, el PVC i els poliols. Aquest augment es produeix en un context general de disminució de preus, a excepció dels productes de la divisió de farmàcia. Les vendes, d’altra banda, s’han vist beneficiades per l’apreciació del dòlar respecte de l’euro en 1,97 milions d’euros en comparació amb el mateix període de l’any anterior.
 

L’estrenyiment de marges en aquesta ocasió ha vingut de la mà, fonamentalment, dels costos variables, que han prosseguit la tendència alcista iniciada en el quart trimestre de 2018. En el cas dels aprovisionaments, l’augment ha estat de l’11% i en el dels subministraments, del 22%. Destaca el fort augment del preu de l’EDC –que ha llastat el marge del PVC– i de l’electricitat –que juntament amb la reducció de la retribució pel servei d’interrompibilitat del subministrament elèctric que presta Ercros, ha minvat la rendibilitat del segment dels negocis associats al clor–.

Conseqüència d’això és l’evolució de l’ebitda del període, que ha passat de 20,76 milions d’euros el primer trimestre del 2018 a 12,97 milions d’euros en el mateix trimestre del 2019, una disminució del 37,5%. Aquestes xifres inclouen els efectes de la NIIF 16, que es xifren en un augment d’1,72 milions d’euros de l’ebitda del primer trimestre de 2018 i d’1,92 milions del ebitda del mateix període de 2019 [a l’Annex a aquesta nota es mostra una taula amb el detall de l’impacte de l’aplicació de la NIIF 16]. Les xifres de 2018 s’han re-expressat a efectes de facilitar-ne la comparació.

Les amortitzacions han augmentat un 5,9%, com a resultat de les inversions posades en marxa, i les despeses financeres han disminuït un 33,1%. La despesa per impost als guanys es redueix fins a 1,25 milions d’euros, de manera que el resultat del període ha quedat en 3,66 milions d’euros enfront dels 9,32 milions d’euros obtinguts en els tres primers mesos de 2018, una disminució del 60,7%.

Tant l’ebitda com el resultat del primer trimestre de 2019 són inferiors als obtinguts en el mateix període de l’any anterior –el seu context macroeconòmic i sectorial va ser excepcionalment positiu– i estan en línia amb la caiguda de marges que està patint el sector químic europeu, causada per la debilitat dels preus dels productes, la forta pujada del cost de les matèries primeres i la desacceleració general de l’activitat econòmica.

Pel que fa al balanç, entre el 31 de desembre de 2018 i el 31 de març de 2019, els actius no corrents han augmentat en 2,26 milions d’euros (+0,7%), principalment per les inversions realitzades. El capital circulant també ha augmentat, en aquest cas 4,21 milions d’euros (+4,5%), principalment pel major saldo de clients derivats de l’augment de les vendes.

El cost de les inversions i el pagament de provisions i de l’autocartera adquirida expliquen l’increment del 17,8% del deute financer net, que s’ha situat en 149,04 milions d’euros. Com es pot veure a l’Annex a aquesta nota, la NIIF 16 ha afectat també la comptabilització dels recursos emprats –que ara inclouen el dret d’ús dels béns arrendats– i del deute financer net – que ara inclou els creditors per arrendaments–. El volum d’aquests ajustos és un augment d’ambdós conceptes de 18,82 milions d’euros al tancament de 2018 i de 17,61 milions al tancament del primer trimestre de 2019. Com en el cas de l’ebitda, les xifres de 2018 s’han re - expressat a efectes de facilitar la comparació.

Les provisions i altres deutes, per la seva banda, s’han reduït en 16,48 milions d’euros pels pagaments efectuats en el trimestre; es preveu una important reducció d’aquests pagaments en els següents trimestres. Finalment, el patrimoni net s’ha mantingut gairebé sense canvis en 272,70 milions d’euros.

En el que portem transcorregut del present exercici, hem vist com continuen sense aclarir-se els riscos que apuntàvem al tancament de l’any passat: persisteix el conflicte comercial entre EUA i la Xina; el preu del petroli es manté alt; i perdura la incertesa al voltant del Brexit i el seu efecte sobre l’economia europea. A la UE continua la baixada cíclica agreujada per la decisió dels EUA de revisar els aranzels amb la UE, particularment els referents al sector de l’automòbil, la qual cosa afecta de manera especial Alemanya i, per contagi, la resta d’Europa. En tot cas, totes les previsions apunten que l’actual cicle baixista serà molt menor i de menors efectes multiplicadors que el de la Gran Recessió.

En el sector del clor-sosa, però, les parades per manteniment programades per al segon trimestre i la dificultat per mantenir les elevades taxes actuals d’utilització de la capacitat productiva – que estan en els seus màxims històrics tant a Europa com als EUA– podrien anticipar una recuperació del preu de la sosa a causa de la menor producció. En el cas d’Ercros, la reducció de marges podria veure’s atenuada per la posada en marxa en el tercer trimestre de l’última ampliació de la capacitat de producció de clor-sosa, que permetrà disposar d’un major volum de sosa per comercialitzar i de més EDC propi amb el qual reduir les compres d’EDC, que és la matèria primera que més s’ha encarit.