Flix acaba 2019 sense accidents entre els seus treballadors

Flix,

La fàbrica d’Ercros a Flix ha conclòs 2019 sense tenir cap accident laboral, amb i sense baixa, entre els seus treballadors. Encadena d’aquesta manera dos anys consecutius sense accidents entre la seva plantilla. Aquestes dades són un bon reflex del compromís de la plantilla amb la seguretat i de la feina realitzada en prevenció.

En matèria mediambiental, cal destacar la reducció del 14% del seu índex d’emissions –que mesura les substàncies emeses a l’aire i a l’aigua i els residus generats–. Aquesta reducció, que és de l’11% si la comparem amb la mitjana dels darrers cinc anys, és fruit de la implicació d’Ercros en la protecció de l’entorn de les seves instal·lacions productives. A la vegada, es redueixen un 26% les emissions de CO2, en comparació amb la mitjana dels darrers cinc anys.

En el conjunt d’Ercros, l’índex de freqüència general d’accidents –que mesura els accidents entre el personal propi i extern (amb i sense baixa) per cada milió d’hores treballades– es va reduir un 36% respecte de l’any anterior i es va situar en el valor més baix dels darrers 10 anys.

El centre de Flix pertany a la divisió de derivats del clor d’Ercros i es dedica a la producció de fosfat dicàlcic.

A l’igual que la resta dels centres d’Ercros, la fàbrica de Flix té homologat el seu sistema de gestió del medi ambient, segons la norma ISO 14001; de la qualitat, segons la norma ISO 9001; i de la prevenció, segons la norma OHSAS 18001 (en procés de migració a la ISO 45001).

L’acompliment d’Ercros en totes les vessants de la sostenibilitat li ha valgut la classificació Platinum atorgada pel ràting internacional EcoVadis, a l’obtenir una puntuació de 77 sobre 100, amb aquesta puntuació Ercros es situa en aquest ràting entre l’1% de les companyies amb millor acompliment en criteris ambientals, socials i de govern corporatiu (ESG, per les seves sigles en anglès).