La fàbrica d’Aranjuez redueix el seu índex d’emissions un 12% en els darrers cinc anys

Aranjuez,

La fàbrica d’Ercros a Aranjuez va reduir un 12% el seu índex d’emissions –que mesura les substàncies emeses a l’aire i a l’aigua i els residus generats– l’any 2018 respecte de la mitjana dels darrers cinc anys. El centre, on actualment treballen més de 200 persones, reflexa d’aquesta forma el compromís d’Ercros amb el medi ambient en les seves instal·lacions.

Aquesta fàbrica també presenta dades molt positives en matèria de seguretat laboral, ja que durant 2018 no va tenir cap accident personal propi, amb o sense baixa, en les seves instal·lacions, motiu pel qual aquest centre es va fer acreditatiu del premi Seguretat Feique 2018, que atorga la Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola (Feique) a aquelles empreses de més de 50 treballadors que no van patir cap accident laboral entre el personal propi, amb o sense baixa i que, per tant, van aconseguir un índex de freqüència general d’accidents igual a zero.

Pel que fa a l’accidentabilitat del conjunt de l’empresa, l’índex de freqüència general d’accidents propis es va reduir un 34% entre 2017 i 2018.

En el conjunt d’Ercros, l’índex d’emissions directes de gasos d’efecte d’hivernacle va disminuir un 11%, en tant que l’índex d’emissions totals s’ha reduït en un 15,5% en termes homogenis respecte de 2017.

Ercros està adherida voluntàriament des de 1994 al programa Responsible Care, que té per objecte aconseguir que les empreses químiques –en el desenvolupament de la seva activitat– assoleixin millores contínues en relació amb la seguretat i la protecció de la salut dels seus treballadors, la protecció de les persones i les instal·lacions, el medi ambient, la tutela del producte, la comunicació i transparència.