La fàbrica de Cerdanyola acaba 2018 sense accidents i redueix les seves emissions un 20%

Cerdanyola del Vallès,

La fàbrica d’Ercros a Cerdanyola va finalitzar l’exercici 2018 sense patir cap accident laboral. En el passat exercici, el seu índex de freqüència general d’accidents –que mesura els accidents amb o sense baixa entre el personal propi i extern– va ser del 0%, quan l’any anterior havia sigut del 15,5% i la mitjana dels darrers cinc anys, de l’11,5%.

Per això, aquesta fàbrica va rebre el premi Seguretat Feique 2018, que atorga la Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola (Feique) a aquelles empreses de més de 50 treballadors propis que tenen un índex de freqüència general d’accidents propis de zero.

Pel que fa a l’accidentabilitat del conjunt de l’empresa, l’índex de freqüència general d’accidents propis es va reduir un 34% entre 2017 i 2018.

En matèria mediambiental, el centre de Cerdanyola, amb una plantilla de gairebé 100 persones, va reduir el seu índex d’emissions un 20% en 2018 respecte de la mitjana dels darrers cinc anys i un 3% respecte de l’any anterior. Aquest índex mesura les substàncies emeses a l’aire i a l’aigua i els residus generats, i és un fidel reflex del compromís de la companyia amb el medi ambient i la sostenibilitat.

En el conjunt d’Ercros, l’índex d’emissions directes de gasos d’efecte d’hivernacle va disminuir un 11%, en tant que l’índex d’emissions totals s’ha reduït en un 15,5% en termes homogenis respecte de 2017.

El centre de Cerdanyola pertany a la divisió de química intermèdia d’Ercros i produeix més de 268 tipus de compostos per emmotllar, amb aplicacions molt variades: des de material elèctric, com interruptors i endolls, a tapes i assistents de sanitaris, passant per taps per a la indústria cosmètica, botons, boles de billar o vaixelles.

La fàbrica de Cerdanyola té homologat el seu sistema de gestió del medi ambient, segons la norma ISO 14001; de la qualitat, segons la norma ISO 9001, i de la prevenció, segons la norma OHSAS 18001.

Ercros està adherida voluntàriament des de 1994 al programa Responsible Care, que té per objecte aconseguir que les empreses químiques –en el desenvolupament de la seva activitat– assoleixin millores contínues en relació amb la seguretat i la protecció de la salut dels seus treballadors, la protecció de les persones i les instal·lacions, el medi ambient, la tutela del producte, la comunicació i transparència.