La fàbrica de Monzón redueix el seu índex d’emissions un 89%

Monzón,

La fàbrica d’Ercros a Monzón va reduir el seu índex d’emissions un 89% en 2018 respecte de l’any anterior. L’índex d’emissions mesura les substàncies emeses a l’aire i a l’aigua i els residus generats, i és un fidel reflex del compromís de la companyia amb el medi ambient i la sostenibilitat. Respecte de la mitjana dels darrers cinc anys, aquest centre va reduir les seves emissions un 73%.

Aquesta fàbrica també presenta molts bons resultats en matèria de seguretat, ja que suma gairebé cinc anys sense cap accident laboral amb baixa tant entre el personal propi com extern. El darrer accident registrat en el centre es va produir a l’octubre de 2014.

En el conjunt d’Ercros, l’índex d’emissions directes de gasos d’efecte d’hivernacle va disminuir un 11%, en tant que l’índex d’emissions totals s’ha reduït en un 15,5% en termes homogenis respecte de 2017.

Pel que fa a l’accidentabilitat del conjunt de l’empresa, l’índex de freqüència general d’accidents propis –que mesura el número d’accidents amb i sense baixa del personal propi per cada milió d’hores treballades– es va reduir un 34% entre 2017 i 2018.

La fàbrica de Monzón porta 13 anys en el registre europeu EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). El centre té, a més, homologat el seu sistema de gestió del medi ambient segons la norma ISO 14001:2015; de la qualitat segons la norma ISO 9001:2015; i de la prevenció segons la norma OHSAS 18001:2007.

La fàbrica d’Ercros a Osca pertany a la divisió de derivats del clor i està centrada en la producció de compostos de PVC, amb múltiples aplicacions cables, làmines impermeabilitzants, canonades, soles de sabates, endolls, films i envasos, persianes i canaletes elèctriques. En aquest centre se situa un dels departaments d’I+D de la citada divisió.

Ercros està adherida voluntàriament des de 1994 al programa Responsible Care, que té per objecte aconseguir que les empreses químiques –en el desenvolupament de la seva activitat– assoleixin millores contínues en relació amb la seguretat i la protecció de la salut dels seus treballadors, la protecció de les persones i les instal·lacions, el medi ambient, la tutela del producte, la comunicació i transparència.