La fàbrica de Tortosa no pateix cap accident el 2020

Tortosa,

Per segon any consecutiu, la fàbrica de Tortosa no va tenir cap accident entre el personal propi, la qual cosa li ha fet mereixedora del reconeixement de la Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola (Feique), que li ha atorgat el Premi Seguretat Feique 2020. L'índex de freqüència general d'accidents –que mesura els accidents entre el personal propi i extern (amb i sense baixa) per cada milió d'hores treballades– es va reduir un 23,5% si el comparem amb la mitjana dels darrers cinc anys.

El centre de Tortosa té certificades la gestió de la seguretat laboral segons la norma ISO 45001, la gestió de la qualitat segons la norma ISO 9001 i la gestió mediambiental segons la norma ISO 14001; i verificades les seves emissions de CO₂ d'acord amb la norma ISO 14064. Així mateix, està inscrit en el registre europeu de gestió i auditoria mediambiental EMAS.

L'acompliment d’Ercros en tots els vessants de la sostenibilitat li ha valgut la classificació Platinum, atorgada pel ràting internacional EcoVadis, en obtenir una puntuació de 81 sobre 100; amb aquesta puntuació Ercros se situa entre l'1% amb millor compliment en criteris ASG (ambientals, socials i de governança) de les 75.000 companyies avaluades. Així mateix, l'empresa ha estat certificada com CSR Company en la categoria Excellence, pel programa Responsible Care del sector químic mundial.

El centre de Tortosa pertany a la divisió de química intermèdia d’Ercros i és el tercer productor del món i únic a Espanya de pentaeritritol i dipentareritritol, productes utilitzats en la fabricació de pintures, tinta d'imprimir i lubrificants. També produeix formiat sòdic, fet servir en la indústria dels adobats i com a anticongelant en els aeroports. Així mateix, en aquest centre se situa el departament d'I+D de la divisió de química