La fàbrica de Tortosa redueix la seva accidentabilitat i millora la qualitat dels seus productes

Tortosa,

La fàbrica d’Ercros a Tortosa va reduir el 2019 un 63% el seu índex de freqüència general d’accidents –que mesura els accidents entre el personal propi i extern (amb i sense baixa) per cada milió d’hores treballades– respecte de 2018; a més, no es va produir cap accident entre el seu personal propi, més de 100 persones. Aquests bons resultats són el reflex del compromís de la plantilla del centre amb la seguretat laboral i la feina en prevenció.

Pel que fa a la qualitat dels productes, va millorar el seu índex un 74% respecte de l’any anterior. L’índex de qualitat mesura el número de tones de productes afectats per no conformitats sobre el número de tones venudes. En el cas de Tortosa el 99,9% dels productes fabricats van ser considerats òptims pels seus clients.

El 2019, en el conjunt d’Ercros l’índex de freqüència general d’accidents es va reduir un 36% respecte de l’any anterior i es va situar en el valor més baix dels darrers 10 anys.

El centre de Tortosa pertany a la divisió de química intermèdia d’Ercros i és el tercer productor del món i únic a Espanya de poliols (pentaeritritol i dipentareritritol), productes fets servir a la fabricació de pintures, tintes d’imprimir i lubricants. També produeix formiat sòdic, utilitzat a la indústria dels adobats i com a anticongelant als aeroports. El 2019, va augmentar la capacitat de producció de les plantes de pentaeritritol i dipentaeritritol en 5.000 t/any fins a arribar a una capacitat de 35.000 t/any; també ha augmentat la capacitat de la planta de formiat sòdic en 3.000 t/any fins a assolir les 23.000 t/any.

Igualment, en aquest centre s’ubica el departament d’I+D de la divisió de química intermèdia, responsable de llançar al mercat les innovadores resines ErcrosGreen+ i ErcrosTech; la primera presenta unes emissions tan baixes com les de fusta natural i la segona comprèn resines tècniques que ofereixen una màxima flexibilitat per a adaptar-se a qualsevol repte de disseny.

La fàbrica de Tortosa està inscrita en el registre europeu EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). De la mateixa manera, té homologat el seu sistema de gestió del medi ambient, segons la norma ISO 14001; de la qualitat, segons la norma ISO 9001, i de la prevenció, segons l’estàndard OHSAS 18001 (en procés de migració a la ISO 45001).

L’acompliment d’Ercros en totes les vessants de la sostenibilitat li ha valgut la classificació Platinum atorgada pel ràting internacional EcoVadis, a l’obtenir una puntuació de 77 sobre 100, amb aquesta puntuació Ercros es situa en aquest ràting entre l’1% de les companyies amb millor acompliment en criteris ambientals, socials i de govern corporatiu (ESG, per les seves sigles en anglès).