La fàbrica de Tortosa redueix les seves emissions un 20%

Tortosa,

La fàbrica d’Ercros a Tortosa va reduir un 20% el seu índex d’emissions en 2018 respecte de la mitjana dels darrers cinc anys i un 9% respecte de l’any anterior. Aquest índex mesura les substàncies emeses a l’aire i a l’aigua i els residus generats, i és un fidel reflex del compromís d’Ercros amb el medi ambient i la sostenibilitat.

En el conjunt d’Ercros, l’índex d’emissions directes de gasos d’efecte d’hivernacle va disminuir un 11%, en tant que l’índex d’emissions totals s’ha reduït en un 15,5% en termes homogenis respecte de 2017.

El centre de Tortosa pertany a la divisió de química intermèdia d’Ercros i és l’únic productor d’Espanya i quart del món de pentaeritritol i dipentaeritritol, productes utilitzats en l’elaboració de pintures, tintes d’imprimir i lubricants. També produeix formiat sòdic –fet servir a la indústria dels adobats i com anticongelant als aeroports–. En aquest centre s’ubica el departament d’I+D de la divisió de química intermèdia.

La fàbrica de Tortosa està inscrita en el registre europeu EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). A més, té homologat el seu sistema de gestió del medi ambient, segons la norma ISO 14001:2015; de la qualitat, segons la norma ISO 9001:2015, i de la prevenció, segons l’estàndard OHSAS 18001:2007.

Ercros està adherida voluntàriament des de 1994 al programa Responsible Care, que té per objecte aconseguir que les empreses químiques –en el desenvolupament de la seva activitat– assoleixin millores contínues en relació amb la seguretat i la protecció de la salut dels seus treballadors, la protecció de les persones i les instal·lacions, el medi ambient, la tutela del producte, la comunicació i transparència.