Monzón celebra 5 anys sense accidents laborals

Monzón,

La fàbrica d’Ercros a Monzón no ha patit cap accident laboral el 2019, ni entre el personal propi ni entre l’extern, i encadena d’aquesta manera cinc anys consecutius sense cap accident en les seves instal·lacions. Aquests bons resultats són fruit de la implicació de tota la plantilla en matèria de seguretat i de la feina realitzada en prevenció.

També va obtenir bons resultats pel que fa a la qualitat dels seus productes es refereix. El seu índex de qualitat –que mesura el número de tones de productes afectats per no conformitats sobre el número de tones venudes– va millorar un 62% respecte de 2018.

El 2019, en el conjunt d’Ercros l’índex de freqüència general d’accidents –que mesura els accidents entre el personal propi i extern (amb i sense baixa) per cada milió d’hores treballades– es va reduir un 36% respecte de l’any anterior i es va situar en el valor més baix dels darrers 10 anys.

La fàbrica de Monzón porta 14 anys de permanència en el registre europeu EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). El centre té, igualment, homologat el seu sistema de gestió del medi ambient, segons la norma ISO 14001; de la qualitat, segons la norma ISO 9001; i de la prevenció segons la norma OHSAS 18001 (en procés de migració a la ISO 45001).

Aquesta fàbrica pertany a la divisió de derivats del clor i està centrada en la producció de compostos de PVC, amb múltiples aplicacions: cables, làmines impermeabilitzants, canonades, soles de sabates, endolls, films i envasos, persianes i canaletes elèctriques. En aquest centre s’ubica el laboratori d’I+D de plàstics.

L’acompliment d’Ercros en totes les vessants de la sostenibilitat li ha valgut la classificació Platinum atorgada pel ràting internacional EcoVadis, a l’obtenir una puntuació de 77 sobre 100, amb aquesta puntuació Ercros es situa en aquest ràting entre l’1% de les companyies amb millor acompliment en criteris ambientals, socials i de govern corporatiu (ESG, per les seves sigles en anglès).