Ercros augmenta un 17% la retribució a l’accionista

Retribució a l'accionista
Barcelona

El consell d’administració d’Ercros proposarà a la junta general ordinària una retribució per als accionistes per un import total de 17,95 milions d’euros, que suposa un payout del 40% del benefici consolidat de 2018, que va ser de 44,52 milions d’euros i que suposa un augment del 17% respecte de la retribució a l’accionista satisfeta el 2017.

La política de retribució a l’accionista d’Ercros per al període 2017-2020 estableix dues vies per remunerar els accionistes d’Ercros: el pagament d’un dividend i la compra d’autocartera per amortitzar, ambdues subordinades al compliment de tres condicions.

El 2018, Ercros va complir amb les condicions establertes: la primera, que el benefici per acció sigui com a mínim de 0,10 euros/acció (el 2018 va ser de 0,41 euros); la segona, que la ràtio de solvència deute financer net/ebitda ordinari sigui inferior o igual a 2 (va ser d’1,71); i, la tercera, que la ràtio de palanquejament deute financer net/fons propis sigui inferior o igual a 0,50 (i va ser de 0,39).

En conseqüència, el consell d’administració ha acordat proposar a la junta d’accionistes el pagament d’un dividend de 0,06 euros/acció amb càrrec a l’exercici 2018, a pagar el 25 de juny de 2019, l’import del qual és de 6,47 milions d’euros i representa un desemborsament del 14,4% del benefici obtingut el 2018.

Paral·lelament, Ercros ha comprat 2,96 milions d’accions pròpies, per valor d’11,48 milions d’euros, que representa un desemborsament del 25,6% del benefici de 2018. Per amortitzar aquestes accions, el consell d’administració proposa a la junta d’accionistes l’aprovació d’una reducció de capital de 888.240 euros, equivalent al valor nominal (0,30 euros/acció) de les accions que posseeix en autocartera. En cas d’aprovar aquesta proposta, el capital social d’Ercros disminuirà en un 2,745% i estarà format per 104,92 milions d’accions, per un import de 31,48 milions d’euros.

El consell també proposarà a la junta l’aprovació d’una nova política de remuneracions dels consellers, per al període 2020-2022, que preveu un import màxim de retribució per als consellers en la seva condició de tals de 900.000 euros anuals, el mateix import de l’anterior política, el període de la qual venç a finals de 2019.

Finalment, l’ordre del dia de la junta inclou per primera vegada la proposta d’aprovació de l’estat d’informació no financera corresponent a 2018, de conformitat amb el que estableix la Llei 11/2018, de 28 de desembre, així com la resta de punts habituals d’aquest tipus de juntes.

La junta està convocada per celebrar-se a Barcelona, el proper 13 de juny en primera convocatòria, i, de no concórrer el quòrum necessari, el 14 de juny en segona convocatòria.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada

Retribució a l'accionista
Barcelona,
Retribució a l'accionista
Barcelona,