Ercros repartirà un dividend de 0,085 euros/acció

Retribució a l'accionista
Barcelona

Com a continuació a les comunicacions d’una altre informació rellevant nº 14.296 i 15.980, la Societat comunica que, d'acord amb l'aplicació del resultat d'Ercros, S.A. corresponent a l'exercici 2021 aprovada per la junta general ordinària d'accionistes celebrada en el dia d'avui, el repartiment del dividend en efectiu amb càrrec al benefici de 2021, per un import de 0,085 euros bruts per acció, s'efectuarà el proper 22 de juny.

Tenen dret a percebre aquest dividend totes les accions en circulació la data de contractació de les quals no sigui posterior al 17 de juny de 2022, sempre que l'entitat dipositària d'aquestes accions hagi realitzat la liquidació davant d’Iberclear no més tard del 21 de juny de 2022, d'acord amb el següent detall:

 

D'aquest dret en queden excloses les 4.372.048 accions que la Societat tingui en autocartera.

L'import del dividend, un cop realitzades les retencions tributàries legalment aplicables en cada cas, es farà efectiu d'acord amb les disposicions vigents per a les entitats dipositàries, utilitzant els mitjans que Iberclear té a la seva disposició. A aquest efecte es nomena agent de pagaments a l'entitat Banco Santander Investment, S.A.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada

Retribució a l'accionista
Barcelona,
Retribució a l'accionista
Barcelona,