Ercros ha aprovat una retribució a l'accionista de 21,5 milions d'euros

Retribució a l'accionista
Barcelona

La junta general d’accionistes d’Ercros, que s’ha celebrat avui a Barcelona, per primera vegada de forma presencial després de la pandèmia, ha aprovat totes les propostes d’acord presentades pel consell d’administració.

Destaca entre elles la retribució a l'accionista amb càrrec al resultat del 2021, l'import del qual ascendeix a 21,50 milions d'euros, el més alt meritat mai per Ercros per aquest concepte i que suposa el 50% dels 43 milions d'euros del benefici obtingut el 2021. La junta ha aprovat, d'una banda, el pagament d'un dividend de 0,085 euros per acció, que comporta un desemborsament de 8,2 milions d'euros (el 19% del benefici) i que es farà efectiu el proper 22 juny; i, de l'altra, l'amortització de 4.372.048 accions que posseeix la Societat en autocartera, la compra de les quals ha suposat un desemborsament de 13,3 milions euros (el 31% del benefici).

Una vegada efectuada l’esmentada reducció, el capital social quedarà fixat en 28,98 milions d'euros i estarà representat per 96.599.189 accions de 0,30 euros de valor nominal cadascuna.

La junta ha autoritzat el consell d'administració perquè, en el termini de cinc anys, pugui continuar adquirint accions pròpies als efectes exclusius de la seva amortització. Així mateix, ha ratificat la nova política de remuneració dels consellers, que manté l'estructura bàsica de l'anterior, amb la diferència d'assignar una compensació addicional de 15.000 euros/any a les persones que presideixen les comissions de control del consell d'administració.

El president d'Ercros, Antonio Zabalza, en la seva intervenció davant de la junta, ha destacat els excel·lents resultats que va obtenir Ercros el 2021, particularment si es té en compte el difícil context sanitari i econòmic d'aquest exercici. Les dues raons que expliquen aquests bons resultats, segons el president, han estat la capacitat d'Ercros per mantenir unes altes taxes d'ocupació de les plantes i la presència contínua, activa i fiable al mercat.

Pel que fa a l'exercici en curs, Zabalza ha explicat que “els riscos més grans els seguim veient en la continuació de la guerra d'Ucraïna i en l'efecte negatiu d'aquest conflicte sobre el preu de les energies”. “Malgrat aquests riscos i de l'alt nivell d'incertesa existent -ha assegurat- constatem el manteniment d'una demanda forta per a la majoria dels nostres productes, que, almenys a la primera meitat del 2022, hauria de seguir propiciant una evolució positiva dels preus, suficient per contrarestar l'alt cost d'energies i matèries primeres”.

El president, respecte de l'evolució del conjunt de l'exercici corrent, ha dit que: “La tendència dominant de l'any 2022 serà positiva i clarament millorarà els ja bons resultats que vam obtenir el 2021. No ens podem pronunciar, però, sobre en quant ho farà, per la falta de visibilitat que l'alt nivell d'incertesa d'aquests moments imposa”.

Han concorregut a la junta 6.056 accionistes titulars de 73.988.562 accions, que representen el 73,277% del capital subscrit i tenen dret a cobrar una prima d'assistència de 0,005 euros per acció.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada

Retribució a l'accionista
Barcelona,
Retribució a l'accionista
Barcelona,
Retribució a l'accionista
Barcelona,