Acords aprovats per la junta d'accionistes del 2023

El quòrum d'assistència va ser del 75% del capital social

Barcelona,
Vista general de la junta d'accionistes
Imatge durant la celebració de la junta de 2023

La junta aprova tots els punts de l'ordre del dia

La junta ordinària d'accionistes d'Ercros, celebrada a Barcelona, el 16 de juny del 2023, ha aprovat totes les propostes d'acords compreses a l'ordre del dia:

  1. Aprovació dels comptes anuals i informe de gestió de la Societat i del seu Grup consolidat, que inclou en document separat l'informe anual de govern corporatiu; de la gestió social; i de la proposta d'aplicació del resultat individual obtingut per d'Ercros, S.A., que inclou la distribució d'un dividend per import de 0,15 euros bruts per acció, a pagar el 28 de juny de 2023, tot això corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2022.
  2. Aprovació de l'estat d'informació no financera (informe anual de responsabilitat social empresarial) de la Societat i del seu Grup consolidat, corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2022.
  3. Reducció del capital social mitjançant l'amortització d'accions pròpies amb càrrec a reserves de lliure disposició i amb exclusió del dret d'oposició de creditors, i consegüent modificació de l'article 3. 'Capital social', dels estatuts socials d'Ercros, S.A.
  4. Reelecció d'Ernst &Young, S.L. com a auditor de comptes de la Societat i del seu Grup consolidat per a l'exercici social de 2023.
  5. Votació consultiva de l'informe anual sobre remuneracions dels consellers corresponent a l'exercici 2022.
  6. Delegació de facultats en el conseller delegat i en el secretari del consell d'administració per a la interpretació, esmena, complement, execució i desenvolupament dels acords que s'adoptin per la junta, i delegació de facultats per a l'elevació a instrument públic i inscripció dels acords i, si s' escau, per a la seva esmena.

 

 

Han concorregut a la junta 5.435 accionistes titulars de 72.299.735 accions, que representen el 74,845% del capital subscrit.

Un 17,586% del capital social, corresponent a 362 accionistes titulars de 16.987.837 accions, hi ha estat present. D'aquests, 197 accionistes, que representen un 4,708% del capital social, n'han emès el vot mitjançant lliurament o correspondència postal i 128 accionistes, que representen el 3,078% del capital social, n'han emès el vot per mitjans electrònics.

Un 57,259% del capital social, corresponent a 5.073 accionistes titulars de 55.311.898 accions, hi ha estat representat.

Tots els vots emesos han estat vàlids.