Complement de la convocatòria de la junta ordinària d’accionistes

Barcelona,

De conformitat amb el que s'estableix a l'article 519 de la Llei de Societats de Capital, i atesa la sol·licitud d'accionistes titulars del 3,25% del capital social notificada a la Societat el 10 de maig de 2021, el consell d'administració d’Ercros publica el següent complement de convocatòria de la junta general ordinària d'accionistes, que se celebrarà de forma exclusivament telemàtica en el domicili social (situat en Av. Diagonal 593-595 de Barcelona), el 10 de juny de 2021 a les 12.00 hores, en primera convocatòria, i, de no concórrer el quòrum necessari, l'11 de juny de 2021, en el mateix lloc i hora, en segona convocatòria.

En virtut de l'anterior, es complementa la convocatòria de la junta publicada el 5 de maig de 2021 al diari “El Economista”, a la pàgina web corporativa de la Societat i a la pàgina web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, incorporant cinc nous punts a l'ordre del dia, addicionals als que figuren a la convocatòria de la junta general, amb la següent redacció, transcripció literal de la sol·licitud de complement rebuda en el domicili social: