El consell d'Ercros s'aprova el 6è programa de recompra d'accions pròpies

Barcelona,

El cinquè programa de recompra d'accions venç el proper 30 de juny, per això, el consell d'administració de la Societat, en la seva sessió celebrada el 10 de juny de 2021, ha aprovat el sisè programa de recompra d'accions pròpies, a l'empara de l'autorització que li va ser conferida per la junta general ordinària d'accionistes del 23 de juny de 2017, en els següents termes:

  • Propòsit del programa de recompra: L'amortització d'accions pròpies adquirides mitjançant la reducció de capital social en el seu import nominal, segons el que preveu el punt 2. a) de l'article 5 del Reglament 596/2014.
  • Import monetari màxim i nombre màxim d'accions: El programa de recompra tindrà un import monetari màxim de 15 (quinze) milions d'euros. En cap cas, però, el nombre d'accions pròpies a adquirir podrà excedir del 6% del capital social actual de la Societat composat per 100.971.237 accions (que equival a 6,06 milions d’accions).
  • Condicions de preu i volum: Les accions es compraran a preu de mercat de conformitat amb les condicions de preu i volum establertes en la legislació sobre la matèria. En particular, pel que fa al preu, la Societat no adquirirà accions a un preu superior al més elevat dels següents: (a) el preu de l'última operació independent; o (b) l'oferta independent més alta d'aquest moment en el centre de negociació on s'efectuï la compra, fins i tot quan les accions es negociïn en diferents centres de negociació. Pel que fa al volum de contractació, la Societat no adquirirà més del 25% del volum mitjà diari de les accions pròpies al centre de negociació en què es dugui a terme la compra, aplicant aquest límit a la totalitat del programa de recompra. A aquests efectes, el volum mitjà diari es basarà en el volum mitjà diari negociat durant els 20 dies de negociació anteriors a la data de la compra.
  • Durada: Aquest sisè programa de recompra estarà vigent des de l'1 de juliol de 2021 fins al 22 de juny de 2022.

No obstant l'anterior, la Societat es reserva el dret a finalitzar el programa de recompra si, amb anterioritat a la seva data límit de vigència, hagués adquirit el nombre màxim d'accions autoritzat pel consell d'administració, s'hagués superat l'import monetari màxim assignat o si concorre alguna altra circumstància que així ho aconsellés.

Les operacions de compra d'accions realitzades en virtut del programa de recompra seran degudament comunicades a la Comissió Nacional del Mercat de Valors («CNMV») mitjançant la corresponent comunicació d’«altra informació rellevant», amb la periodicitat prevista a la normativa. També serà objecte de comunicació mitjançant una comunicació a la CNMV la interrupció, finalització o modificació de l’esmentat programa.

El programa de recompra, que en qualsevol cas complirà les obligacions que siguin exigibles a la Societat, tindrà com a gestor principal el Banc de Sabadell d'acord amb el que preveu la normativa aplicable. El programa de recompra es troba subjecte al que preveu el Reglament (UE) Nº 596/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d'abril de 2014, sobre l'abús de mercat i el Reglament Delegat (UE) 2016/1052 de la Comissió, de 8 de març de 2016, pel qual es completa el Reglament 596/2014 pel que fa a les normes tècniques de regulació relatives a les condicions aplicables als programes de recompra i a les mesures d'estabilització, així com la resta de normativa aplicable.