Ercros celebrarà la seva junta d’accionistes de forma telemàtica

Barcelona,

El consell d’administració d’Ercros, S.A. («Ercros» o «la Societat»), en la reunió del 20 de maig de 2020, ha acordat celebrar la junta general ordinària d’accionistes exclusivament per via telemàtica, és a dir sense assistència física d’accionistes i representants, en la mateixa data i hora prevista a l’anunci de convocatòria.

Aquesta junta està previst que tingui lloc al domicili social (situat a l’Avinguda Diagonal 593-595 de Barcelona), el 4 de juny de 2020 a les 12:00 hores, en primera convocatòria, i, de no concórrer el quòrum necessari, el 5 de juny de 2020, en el mateix lloc i hora, en segona convocatòria («la junta»). Es comunica als accionistes que, segons l’experiència d’anys anteriors, la junta tindrà lloc molt probablement en segona convocatòria; és a dir, el divendres 5 de juny a les 12:00 hores.

El consell d’administració ha pres aquesta decisió –de conformitat amb allò que preveu el Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març– tenint en consideració que segueixen vigents les restriccions de mobilitat i de celebració de reunions multitudinàries imposades per les autoritats sanitàries i administratives, a l’empara del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i per tal de salvaguardar els interessos generals així com la salut dels accionistes de la Societat i de les persones involucrades en la preparació i celebració de la junta.

L’assistència telemàtica és una nova forma per a què els accionistes i representants puguin participar a la junta de forma remota i en temps real, així com exercir el seu dret d’assistència, delegació i votació, a través de la plataforma de participació telemàtica ubicada a la pàgina web corporativa (www.ercros.es). A tots els efectes oportuns, l’assistència telemàtica de l’accionista serà equivalent i substitutiva a l’assistència presencial a la junta general d’accionistes.

Els accionistes que, tenint dret, vulguin assistir telemàticament a la junta i exercir els seus drets s’han de registrar prèviament fins el 2 de juny de 2020, inclòs, d’acord amb allò que preveuen les regles de participació telemàtica i a distància, que estan a disposició dels accionistes a la pàgina web corporativa.

Els accionistes i representants, registrats prèviament, podran accedir a la plataforma d’assistència des de les 9:00 hores fins a les 12:00 hores del dia en què se celebri la junta i seguir la retransmissió en directe.

Es recorda així mateix als accionistes que poden conferir la seva delegació o exercir el seu dret de vot de manera anticipada a la data de celebració de la junta, fins el 2 de juny de 2020, inclòs, a través dels següents mitjans de comunicació a distància: (i) per correu electrònic a «