Ercros informa de la compra de 123.121 accions pròpies

Barcelona,

La Societat informa que, a l'empara del quart programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 25 de febre i el 5 de març de 2019, ha portat a terme la compra de 123.121 accions pròpies.

En el marc d'aquest quart programa, entre el 9 de juliol i el 5 de març de 2019, la Societat ha adquirit 1.682.267 accions pròpies. En l'actualitat, la Societat posseeix 2.135.375 accions en autocartera (1,98 %).