Ercros informa de la compra de 151.600 accions pròpies

Barcelona,

La Societat informa que, a l'empara del setè programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 7 i el 9 de març de 2023, ha dut a terme la compra de 151.600 accions pròpies segons es desglossa a la taula següent.

<iframe title="10-03-2023 CAT " aria-label="Table" id="datawrapper-chart-M61sB" src="https://datawrapper.dwcdn.net/M61sB/1/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="196" data-external="1"></iframe><script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r=0;r<e.length;r++)if(e[r].contentWindow===a.source){var i=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";e[r].style.height=i}}}))}();</script>

Després d'aquestes compres, la Societat té 4.079.909 accions en autocartera representatives del 4,22% del capital social.

S'acompanya el detall de les operacions realitzades durant l'esmentat període.