Ercros informa de la compra de 161.704 accions pròpies

Barcelona,

La Societat informa que, a l'empara del quart programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 4 i el 10 d'abril de 2019, ha portat a terme la compra de 161.704 accions pròpies.

En el marc d'aquest quart programa, entre el 9 de juliol i el 10 d'abril de 2019, la Societat ha adquirit 2.343.050 accions pròpies. En l'actualitat, la Societat posseeix 2.796.158 accions en autocartera (2,59 %).