Ercros informa de la compra de 181.820 accions pròpies

Barcelona,

La Societat informa que, a l'empara del setè programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 4 i el 12 de gener de 2023, ha dut a terme la compra de 181.820 accions pròpies segons es desglossa a la taula següent.

<iframe title="13-01-2023 CAT" aria-label="Tabla" id="datawrapper-chart-P5SEW" src="https://datawrapper.dwcdn.net/P5SEW/3/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="322" data-external="1"></iframe><script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(e){if(void 0!==e.data["datawrapper-height"]){var t=document.querySelectorAll("iframe");for(var a in e.data["datawrapper-height"])for(var r=0;r<t.length;r++){if(t[r].contentWindow===e.source)t[r].style.height=e.data["datawrapper-height"][a]+"px"}}}))}();
</script>

Després d'aquestes compres, la Societat té 2.602.158 accions en autocartera representatives del 2,69% del capital social.

Fes clic en el següent document per veure el detall de les operacions realitzades durant l'esmentat període.