Ercros informa de la compra de 34.500 accions pròpies

Barcelona,

Com a continuació de la informació rellevant número 9962 publicada l'11 de juny de 2021, la Societat informa que, a l'empara del sisè programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 1 i el 9 de juliol de 2021, ha dut a terme la compra de 34.500 accions pròpies.

En l'actualitat, la Societat posseeix 1.318.500 accions en autocartera (1,31%).

S'acompanya com a annex el detall de les operacions realitzades durant l'esmentat període.