Ercros informa de la compra de 349.172 accions pròpies

Barcelona,

La Societat informa que, a l'empara del setè programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 21 i el 29 de març de 2023, ha dut a terme la compra de 349.172 accions pròpies segons es desglossa a la taula següent

<iframe title="30-03-2023 CAT " aria-label="Table" id="datawrapper-chart-Zq3cj" src="https://datawrapper.dwcdn.net/Zq3cj/1/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="320" data-external="1"></iframe><script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r=0;r<e.length;r++)if(e[r].contentWindow===a.source){var i=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";e[r].style.height=i}}}))}();</script>

Després d'aquestes compres, la Societat té 4.772.581 accions en autocartera representatives del 4,94% del capital social.

S'acompanya el detall de les operacions realitzades durant l'esmentat període.