Ercros informa de la compra de 35.000 accions pròpies

Barcelona,

Com a continuació de la informació rellevant número 14 publicada l'11 de febrer de 2020, la Societat informa que, a l'empara del cinquè programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 25 de maig i el 2 de juny de 2021, ha dut a terme la compra de 35.000 accions pròpies.

En l'actualitat, la Societat posseeix 1.178.000 accions en autocartera (1,17%).

S'acompanya com a annex el detall de les operacions realitzades durant l'esmentat període.