Ercros informa de la compra de 44.193 accions pròpies

Barcelona,

La Societat informa que, a l'empara del sisè programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el 26 d'abril de 2022, ha dut a terme la compra de 44.193 accions pròpies.

Des de l'1 de març de 2021 fins al 26 d'abril de 2022, a l'empara del cinquè i sisè programes de recompra d'accions pròpies, la Societat ha desemborsat 13.266 milers d'euros, import que completa el payout previst amb càrrec al benefici de 2021.

A continuació es presenta el desglossament de les operacions sobre accions pròpies de la Societat realitzades el 26 d'abril de 2022:

<iframe title="02-05-2022 CAT" aria-label="Tabla" id="datawrapper-chart-EjEXm" src="https://datawrapper.dwcdn.net/EjEXm/1/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="135" data-external="1"></iframe><script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(e){if(void 0!==e.data["datawrapper-height"]){var t=document.querySelectorAll("iframe");for(var a in e.data["datawrapper-height"])for(var r=0;r<t.length;r++){if(t[r].contentWindow===e.source)t[r].style.height=e.data["datawrapper-height"][a]+"px"}}}))}();
</script>

En l'actualitat, la Societat posseeix 4.372.048 accions en autocartera per amortitzar, que equivalen al 4,33% del capital social.

Fes clic en el següent document per veure el detall de les operacions realitzades durant l'esmentat dia.