Ercros informa de la compra de 45.000 accions pròpies

Barcelona,

La Societat informa que, a l'empara del sisè programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el 20 i el 22 de desembre de 2021, ha dut a terme la compra de 45.000 accions pròpies.

En l'actualitat, la Societat posseeix 2.190.147 accions en autocartera (2,17%).

S'acompanya com a annex el detall de les operacions realitzades durant l'esmentat període.