Ercros informa de la compra de 47.215 accions pròpies

Barcelona,

La Societat informa que, a l'empara del sisè programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut el dia 23 de febrer de 2022, ha dut a terme la compra de 47.215 accions pròpies segons es desglossa a la taula següent.

<iframe title="24-02-2022 CAT " aria-label="Table" id="datawrapper-chart-OwOxI" src="https://datawrapper.dwcdn.net/OwOxI/1/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="133" data-external="1"></iframe><script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(e){if(void 0!==e.data["datawrapper-height"]){var t=document.querySelectorAll("iframe");for(var a in e.data["datawrapper-height"])for(var r=0;r<t.length;r++){if(t[r].contentWindow===e.source)t[r].style.height=e.data["datawrapper-height"][a]+"px"}}}))}();</script>

En l'actualitat, la Societat posseeix 3.048.766 accions en autocartera (3,02%).

Fes clic en el següent document per veure el detall de les operacions realitzades durant l'esmentat període.