Ercros informa de la compra de 52.500 accions pròpies

Barcelona,

La Societat informa que, a l'empara del cinquè programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 14 i el 24 de maig de 2021, ha dut a terme la compra de 52.500 accions pròpies.

En l'actualitat, la Societat posseeix 1.143.000 accions en autocartera (1,13%).

S'acompanya com a annex el detall de les operacions realitzades durant l'esmentat període.