Ercros informa de la compra de 548.390 accions pròpies

Barcelona,

De conformitat amb el que estableix l'article 227 de Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Mercat de Valors, Ercros, S.A. (En endavant, “la Societat”), mitjançant aquest escrit comunica la següent
 

INFORMACIÓ RELLEVANT


Com a continuació de la informació rellevant número 14 publicada l'11 de febrer de 2020, la Societat informa que, a l'empara del cinquè programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 12 i el 20 de febrer de 2020, ha portat a terme la compra de 548.390 accions pròpies.

En l'actualitat, la Societat posseeix 548.390 accions en autocartera (0,52%).


A continuació presentem el desglossament de les operacions sobre pròpies accions de la Societat realitzades entre el 12 i el 20 de febrer de 2020:

 

Data
 
Nº accions
 
€/acció
 
12/02/2020
 
70.691
 
2,819 €
 
13/02/2020
 
77.807
 
2,749 €
 
14/02/2020
 
83.193
 
2,827 €
 
17/02/2020
 
82.347
 
2,766 €
 
18/02/2020
 
85.559
 
2,718 €
 
19/02/2020
 
88.793
 
2,669 €
 
20/02/2020
 
60.000
 
2,570 €
 

 

S'acompanya com a annex el detall de les operacions realitzades durant l'esmentat període.