Ercros informa de la compra de 5.500 accions pròpies

Barcelona,

La Societat informa que, a l'empara del sisè programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el 7 d'octubre de 2021, ha dut a terme la compra de 5.500 accions pròpies.

En l'actualitat, la Societat posseeix 1.978.112 accions en autocartera (1,96%).

S'acompanya com a annex el detall de les operacions realitzades durant l'esmentat període.