Ercros informa de la compra de 61.008 accions pròpies

Barcelona,

Com a continuació de la informació rellevant número 16.755 publicada el 10 de juny de 2022, la Societat informa que, a l'empara del setè programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 2 i el 3 de febrer de 2023, ha dut a terme la compra de 61.008 accions pròpies segons es desglossa a la taula següent.

 

<iframe title="6-02-2023 CAT " aria-label="Table" id="datawrapper-chart-onYQD" src="https://datawrapper.dwcdn.net/onYQD/1/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="162" data-external="1"></iframe><script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(e){if(void 0!==e.data["datawrapper-height"]){var t=document.querySelectorAll("iframe");for(var a in e.data["datawrapper-height"])for(var r=0;r<t.length;r++){if(t[r].contentWindow===e.source)t[r].style.height=e.data["datawrapper-height"][a]+"px"}}}))}();</script>

Després d'aquestes compres, la Societat té 3.083.363 accions en autocartera representatives del 3,19% del capital social.

Fes clic en el següent document per veure el detall de les operacions realitzades durant l'esmentat període.