Ercros informa de la compra de 76.446 accions pròpies

Barcelona,

La Societat informa que, a l'empara del sisè programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 30 d'agost i el 7 de setembre del 2021, ha dut a terme la compra de 76.446 accions pròpies.

Actualment, la Societat té 1.789.871 accions en autocartera (1,77%).

S'acompanya com a annex el detall de les operacions realitzades durant el període esmentat.