Ercros informa de la compra de 81.000 accions pròpies

Barcelona,

Com a continuació de la informació rellevant número 9962 publicada l'11 de juny de 2021,
la Societat informa que, a l'empara del sisè programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 30 de juliol i el 9 d’agost de 2021, ha dut a terme la compra de 81.000 accions pròpies.

En l’actualitat, la Societat posseeix 1.536.037 accions en autocartera (1,52%).

S'acompanya com a annex el detall de les operacions realitzades durant l'esmentat període.