Ercros informa de la compra de 81.741 accions pròpies

Barcelona,

La Societat informa que, a l'empara del sisè programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 8 i el 16 de setembre de 2021, ha dut a terme la compra de 81.741 accions pròpies.

En l'actualitat, la Societat posseeix 1.871.612 accions en autocartera (1,85%).

S'acompanya com a annex el detall de les operacions realitzades durant l'esmentat període.