Ercros informa de la compra de 95.000 accions pròpies

Barcelona,

La Societat informa que, a l'empara del sisè programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 10 i el 18 de agost de 2021, ha dut a terme la compra de 95.000 accions pròpies.

En l'actualitat, la Societat posseeix 1.631.037 accions en autocartera (1,62%).

S'acompanya com a annex el detall de les operacions realitzades durant l'esmentat període.